Poniżej znajdą Państwo obowiązki informacyjne nasze oraz firm, z którymi współpracujemy.

 

Dynamica

Volkswagen Group Polska

AXA

Compensa

Generali

PZU dla klienta

PZU dla potencjalnego klienta

Uniqa

Warta

NOTA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Kto przetwarza Państwa dane osobowe?

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Dynamica Sp. z o.o z siedzibą w Jawornik 525,zarejestrowana w Sądzie Kraków Śródmieście , KRS 0000288887 dalej: („my” lub „Firma”). Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 122734400, e-mail: salon@dynamica.pl.

 

Kategorie danych osobowych

 

W procesie rekrutacji Firma może żądać od Państwa następujących danych: imię(imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

 

Wszelkie inne informacje przekazują nam Państwo dobrowolnie, z własnej inicjatywy. Ich zakres zależy więc od Państwa.

 

Źródło danych

 

Państwa dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, w tym za pośrednictwem internetowych serwisów rekrutacyjnych.

 

Niekiedy możemy otrzymać je za pośrednictwem firm rekrutacyjnych, firm headhunterskich lub od polecających Państwa osób.

 

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe są nam potrzebne w celu prowadzenia bieżącej rekrutacji oraz ewentualnie podjęcia działań związanych z zawarciem umowy.

 

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową zgodę, wówczas będziemy przetwarzać dane na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

 

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z podstawami dopasowanymi do celu przetwarzania.

 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe:

 • na podstawie Państwa zgody, w zakresie danych, jakie nam Państwo podadzą w dokumentach aplikacyjnych;
 • na podstawie przepisów prawa, w zakresie, w jakim będzie to niezbędne do zawarcia umowy o pracę (na podstawie art. 221 kodeksu pracy) oraz będzie niezbędne do wykonania innych ciążących na nas obowiązków prawnych,
 • na podstawie naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami.

 

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji lub realizacji obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli uczestniczyć w procesie rekrutacji,
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor), np. rekruterzy, internetowe serwisy rekrutacyjne, firmy doradcze, kancelarie prawne, firmy świadczące usługi pocztowe,
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres prowadzenia rekrutacji, do której się Państwo zgłosili, nie dłużej jednak niż 1 rok od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych nie dotyczących żadnej konkretnej rekrutacji (przyszłe rekrutacje) będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.

 

W przypadku zawarcia umowy o pracę lub umowy współpracy dane przekazane w ramach rekrutacji staną się częścią Państwa akt osobowych i będą przechowywane przez ustawowy okres archiwizacji tych dokumentów.

 

Jakie prawa Państwu przysługują?

 

Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych,
 • do ich sprostowania,
 • usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód.

 

Powyżej wskazane uprawnienia mogą Państwo wykonać zwracając się pisemnie na nasz adres: Firma , ul. Dynamica Sp. z o.o Jawornik 525, 32-400 Myślenice lub mailowo na daneosobowe@dynamica.pl.

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

 

Podanie danych w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne (imię lub imiona i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania lub adres do korespondencji, informacja o wykształceniu, informacja o przebiegu dotychczasowego zatrudnienia), ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

 

Podanie dodatkowych danych osobowych (i tym samym wyrażenie zgody na ich przetwarzanie)jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji – nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

 

Przykładamy wielką wagę do ochrony Państwa danych osobowych.

 

Z tych m.in. względów wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail jakub.rzeznicki@binf.pl

 

POLITYKA PRYWATNOSCI SERWISU www.dynamica.pl

 

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z naszych usług naszego serwisu www.dynamica.pl („Serwis”) było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane zbierane podczas Twojej aktywności w naszym Serwisie.

Wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo, w tym zwłaszcza prywatność i bezpieczeństwo dzieci. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś mógł być pewien, że są u nas bezpieczne.

Kto przetwarza Twoje dane osobowe?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Dynamica Sp. z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Kraków śródmieście KRS 000028887, NIP: 681-19-61-914, kapitał zakładowy: 301 000 zł.

Które dane osobowe przetwarzamy?

 

Są to dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres pocztowy, nr telefonu, adres email, kod pocztowy, NIP (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą).).

 

W jakim celu są nam potrzebne Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie będziemy je przetwarzać?

 

Twoje dane są nam potrzebne:

 • w celu zawarcia i wykonania umowy – tutaj podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest umowa;
 • by prowadzić działania marketingowe – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie Twoja zgoda;
 • by móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień – tutaj podstawą przetwarzania Twoich danych będzie nasz prawnie uzasadniony interes, a czasami przepis prawa.

 

 

Czy będziemy ujawniać Twoje dane osobowe?

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. dostawcy hostingu;
 • innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom;
 • sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

 

Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 7 lat po zakończeniu tejże umowy.

 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez okres, w jakim mógłbyś wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

 

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 7 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

 

Jakie prawa Ci przysługują?

 

Posiadasz prawo do:

 • żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Aby skorzystać z przysługujących Ci uprawnień, jak również uzyskać więcej wyjaśnień możesz się z nami skontaktować na adres: daneosobowe@dynamica.pl lub korespondencyjnie na nasz adres: Dynamica Sp. Z o.o. Jawornik 525, 32-400 Myslenice

 

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych do naszych działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będziesz otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych, jak też Twój wizerunek nie będzie rozpowszechniany w Serwisie.

 

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych…

 

Przykładamy wielką wagę do ochrony Twoich danych osobowych. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych / specjalistę ds. ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Twoich danych osobowych na adres e-mail daneosobowe@dynamica.pl .

 

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych podanych w powyższym formularzu jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie oraz w celach archiwizacyjnych . Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Przesyłając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Volkswagen Group Polska sp. z o.o. oraz podmiotów świadczących usługi powiązane z produktami i usługami Administratora danych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Przesyłając formularz kontaktowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Volkswagen Group Polska sp. z o.o. w celu realizacji działań marketingowych, w tym ich udostępnianie Autoryzowanym Dealerom SEAT-a oraz Autoryzowanym Serwisom SEAT-a, a także podmiotom świadczącym usługi powiązane z produktami Administratora danych, w tym usługi finansowe i ubezpieczeniowe w celu realizacji działań marketingowych.